Vedtekter og instrukser

BODØ BÅTFORENING

 

VEDTEKTER FOR

Bodø Båtforening BA

 

Revidert og vedtatt på årsmøtet 2014

 

 

I.NAVN OG FORMÅL

 

§1

Foreningens navn er ¬¬¬ Bodø Båtforening BA, dens initialer er BBF. Websiden er www.bodobat.no. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Nordland. Foreningens hjemsted er i Bodø kommune.

 

§2

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å

1) Virke for etablering av og forestå driften av fritidsbåthavner

a) skaffe bryggeplasser og vedlikeholde disse for utleie til medlemmene

b) administrere framleie av bryggeplasser som leietakeren for et kortvarig

tidsrom ikke bruker selv.

2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur

3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern

4) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse

5) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

 

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

 

 

II. MEDLEMSKAP

 

§3

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

 

§4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan "innankes" for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

Personer som er ekskludert av styret/årsmøtet, mister sitt medlemskap i foreningen. Tildelt båtplass skal fraflyttes innen 14 dager, og det foretes fullt oppgjør.

 

§5

Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer eller annen heder, eksempelvis BBF s skjold og diplom. Pins kan tildeles samtlige medlemmer, gullpins tildeles styremedlemmer.

 

III. KONTINGENT

 

§6

Årskontingenten med avgifter og gebyrer følger kalenderåret. Oversittes betalingsfristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

Styret kan etter søknad imøtekomme betalingsutsettelse eller nedbetalingsordning. Misligholdte fordringer skal renteberegnes i henhold til forsinkelsesrenteloven.

 

§7

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.

 

§8

Medlemmer som ikke har bryggeplass, men som har mer enn 10 års medlemskap og som er over 70 år gamle, kan på anmodning slippe å betale kontingent og likevel nyte vanlige medlemsrettigheter.

 

§9

Kontingent, og bryggeleie fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. Øvrige gebyr fastsettes av styret.

 

 

 

IV. FORENINGENS ORGANER

 

§10

Foreningens administrative organer er;

1.Årsmøtet

2.Styret

3.Komiteer

 

§11

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Medlemmene innkalles med 3 ukers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. Saksdokumentene legges ut i klubblokalet og på internett senest 1 uke før årsmøtet.

§12

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet.

 

 

§13

Det ordinære årsmøtet skal behandle;

 

1. Forretningsorden

2. Velge møteleder

3. Velge tellekorps på 2 personer

4. Velge to personer til å underskrive protokollen

5. Velge protokollfører

6. Styrets årsberetning

7. Regnskap, fremlagt i revidert stand

8. Fastsettelse av kontingent, styrehonorar og bryggeleie.

9. Forslag fra styret

10. Innkomne forslag

Foreta valg på styret som består av ;

a. Leder - for 1 år.

b. Nestleder - for 2 år

c. Sekretær - for 2 år

d. Økonomiansvarlig - for 2 år

e. Bryggesjef - for 2 år

f. 2 styremedlemmer for 2 år

g: 2 vara medlemmer til styret

 

Valget bør organiseres slik at en halvdel av styret og varamann er på valg hvert år.

h. Valgkomite på 3 medlemmer

i. 2 revisorer, eventuelt 1 autorisert revisor velges for 1 år

j. Andre komiteer og tillitsmedlemmer (så som havnekomite,

regattakomite, hyttekomite, festkomite, arrangementskomite,

representanter til KNBF Båtting.

k. 2 representanter til regionens årsmøte.

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med §13. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet avgjør møteleders dobbeltstemme. Ved valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

 

 

Referat fra årsmøtet gjøres kjent for medlemmene ved oppslag i foreningens lokale / på foreningens hjemmeside.

 

§14

Bodø Båtforening BA ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, økonomileder(daglig leder),bryggeformann og 2 styremedlemmer. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov.

 

§15

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret ansetter og avskjediger foreningens ansatte, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.

 

Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

 

§16

Følgende faste komiteer sorterer under styret;

 

1. Tur- og arrangementskomitee.

 

Komiteene skal innen den 15. februar sende sin årlige rapport til styret som tar rapportene med i sin årsberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret.

 

 

 

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

§17

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. Innkallingen skjer ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem.

 

 

VI. DIVERSE

 

§18

Foreningens standart er en vimpel på 40 x 20 cm, med det utseende som er bestemt av årsmøtet.

 

§19

Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

 

§20

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i paragraf 12 foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

 

§21

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall av medlemsmassen. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall av medlemsmassen.

 

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

 

Etter at alle forpliktelser er oppgjort, skal foreningens eiendeler og rettigheter, etter årsmøtets nærmere bestemmelse, overføres til eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

 

§22

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.

 

 

 

 

INSTRUKSER

 

Erstatter: Gyldig fra: 1111010.02.15

Styresak

Endring: Styresak 3/2015

 

 

1.0. Formål

 

Formålet med denne instruksen er å sikre at BBFs interesser ivaretas på den beste måte og at det er kontroll med alle ledd i den utøvende del av virksomheten og at foreningen drives i h.h.t gjeldende vedtekt. Det er derfor vedtatt instrukser for styret og funksjoner som kasserer, daglig leder, bryggeformann, valgkomite og arrangementskomite.

2.0. Styrets ansvar og myndighet

2.1. Styreleder leder styremøtene. Vedkommende er ansvarlig for at vedtekt og instrukser blir vedlikeholdt og fulgt i det daglige arbeid. Enhver endring av instrukser skal vedtas av styret med kvalifisert flertall. Styret kan ikke vedta eller bevilge noen forhold som har varig innvirkning på foreningen uten årsmøtets samtykke, jfr. vedtekten § 15.

Styreleder har ansvaret for å tilrettelegge og lede alle foreningens møteaktiviteter – internt som eksternt.

Styreleder er foreningens ansikt utad, og tegner foreningens korrespondanse/kontrakter med mer sammen med et av styrets medlemmer. Bestilling av varer/tjenester må påtegnes/bekreftes av økonomiansvarlig/daglig leder.

Styreleder er ansvarlig for tilretteleggelse og gjennomføring av årsmøtet innen utgangen av april hvert år.

Styreleder er ansvarlig for at alle henvendelser blir besvart og at alle styrevedtak snarest blir fulgt opp.

2.2. Sekretæren - eller den styreleder bemyndiger, er ansvarlig for å skrive referat fra styrets møter.

2.3. Regnskapene skal føres på godkjent regnskapsprogram, og presenteres i henhold til Norsk standards regnskapsoppsett.

2.4. Revisor kan velges internt i foreningen eller være person engasjert utenfra. Internt valgt revisor kan ikke være tilknyttet styret eller ha andre verv i foreningen.

2.5. I styreleders fravær tiltrer nestformannen de samme funksjonene som styreleder som er lagt til styreleder.

2.6. Saker som kommer til foreningen og som må styrebehandles, skal utredes og fremlegges for styret med forslag til vedtak. Er styret uenig avgjøres forholdet med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved styreleders dobbeltstemme. Styret bør bestrebe seg på å forhandle frem enighet, saker kan også utsettes til neste møte for evt. å innhente fyldigere informasjon om saken. Enhver beslutning/vedtak skal kunne dokumenteres. Styrets behandlinger skal foregå internt. Styrets protokoll med vedtak skal publiseres på foreningens hjemmeside. Personalsaker skal dog ikke legges ut.

2.7. Under styrets protokollførsel har et hvert styremedlem rett til evt. å få tilført anmerkninger til protokollen, det kan også avgis "blank" stemmeavgivning. Protokollen skal nummereres for hver sak og underskrives av styremedlemmene.

2.8. Styreleder og styrets øvrige medlemmer plikter å holde styret fullt informert om alle forhold som har innvirkning/forpliktelser over foreningen. Styret skal hele tiden ha full innsikt i alle disposisjoner som blir foretatt. Styreleder kan ikke foreta noen disposisjoner som ligger under andre styremedlemmers ansvarsområder uten at dette er klarert med den – de respektive. Ved uenighet forelegges saken for styret.

2.9. Styrets protokoll skal skrives av sekretæren og godkjennes i påfølgende styremøte.

2.10. Styrets medlemmer kan under ingen omstendigheter utnytte sin posisjon til å berike seg selv i sin tid i styret. Således kan et hvert medlem stilles til ansvar for forhold som er i strid med foreningens vedtekt og instrukser.

2.11. Inhabilitet - kan foreligge i enkelte tilfeller. Daglig leder avgjør selv sin habilitet, evt. forelegger spørsmålet for styreleder. Spørsmålet om et styremedlem er inhabil, avgjøres av styret uten at vedkommende selv deltar. Om mulig skal det innkalles varamedlem som deltar i avgjørelsen og som deretter deltar under realitetsbehandlingen av den aktuelle sak dersom det faste styremedlem blir erklært inhabil.

2.12. Økonomiske innkjøp – forhandlinger med mer skal i hovedsak foretas av styret eller den /de som ivaretar vedkommende område. Styret holdes løpende orientert. Innkjøp som ikke er budsjettert skal ikke iverksettes uten at dette er helt påkrevet for foreningens drift. Et eksempel kan være stormskader og andre uforutsette hendelser.

 

2.13. Styret innkaller – foruten årsmøtet – til medlemsmøter ved behov. Hensikten er å holde medlemmene orientert om foreningens tilstand og styrets arbeid.

Ved innkallingen skal agenda for saker som en ønsker å gjennomgå følge vedlagt. Innkallingen skal skje minimum 2 uker før møtet.

2.15. Årsmøtet tilrettelegges og gjennomføres av styret.

2.16. Styregodtgjørelse: Fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

 

3. Daglig leder

Ønsker foreningens styre å ansette daglig leder, regnskapsfører eller andre for nødvendig og forsvarlig drift av foreningen - i hel eller deltidsstilling - er dette underlagt styret. Daglig leders virke og ansvarsområde – sammen med øvrige ansatte - blir å administrere, tilrettelegge og gjennomføre i henhold til foreningens vedtekt og instrukser. Daglig leder har prokura, og møterett i styret. Dersom styret finner det tjenlig, vil daglig leder også inneha rollen som økonomiansvarlig.

3.1. Daglig leder ansettes av styret som også fastsetter lønn og arbeidsvilkår for øvrig. Daglig leder kan uten hinder av det som er bestemt i punkt 2.1, jf. 4.2, foreta bestillinger/økonomiske disposisjoner på inntil kr. 30.000,- uten styreleders spåtegning.

4.0. Økonomiansvarliges ansvar og oppgaver

4.1. Økonomiansvarlig er ansvarlig for at instruksen tillagt ham blir fulgt i det daglige arbeid. Med styrets aksept kan han delegere oppgaver til annen egnet person i styret.

 

4.2. Økonomiansvarlig undertegner foreningens korrespondanse som berører dennes ordinære funksjoner.

Ved utbetalinger skal bilag også påtegnes av styreleder.

 

4.3. I økonomiansvarliges fravær oppnevner styret annen person til å ivareta denne funksjonen. Ved kortere fravær holdes stillingen vakant.

 

4.4. Økonomiansvarlig plikter å holde styret fullt innformert om alle forhold som har

innvirkning/forpliktelser ovenfor foreningen. Styret skal hele tiden ha full innsikt i alle disposisjoner som blir foretatt.

 

4.5 Økonomiansvarlig kan ikke foreta noen disposisjoner som ligger under andre styremedlemmers ansvarsområder uten at dette er klarert med den/de respektive.

Ved uenighet forelegges saken for styret.

 

4.6. Økonomiansvarlig skal sørge for at følgende dokumentasjon forefinnes og

ajourholdes:

-Regnskapet føres på godkjent regnskapsprogram. Regnskap skal bestå av komplett hovedbok, saldo og kreditorlister. Regnskapet skal vise driftsresultat og balanse. Økonomiansvarlig skal hver måned ha avstemt bank og kasse. Kontering skal alltid føres under respektive konti i henhold til budsjett. Økonomiansvarlig skal kvartalsvis gi styret ajourført regnskapsdata som skal inneholde alle relevante data slik at styret kan danne seg et korrekt bilde av foreningens økonomiske situasjon. Økonomiansvarlig skal også gi økonomiske råd hvis forhold ikke utvikler seg i tråd med budsjett. Økonomiansvarlig har ansvaret for at budsjettet ikke overskrides uten styrets samtykke. Ved overskridelser kan en eventuelt omdisponere fra andre kostnadssteder i budsjettet.

Inn og utbetalinger skal gå over bank. Kassen skal ikke inneholde over kr. 3.000,-

Regnskapene arkiveres og oppbevares i ti år.

 

- All korrespondanse skal arkiveres på en oversiktig måte på data eller manuelt.

.

5.0. Administrasjon av bryggeplassene

5.1. Tildeling av bryggeplasser foretas av daglig leder eller den styret bemyndiger, og skal fortrinnsvis foregå i henhold til ansiennitet. Ved behov kan ansiennitet fravikes og erstattes av skjønn. Medlemmet skal underskrive alle relevante papirer og tildeles nummerert bryggeplass. Medlem som ikke har betalt kontingenten, kan ikke stå på venteliste og heller ikke tildeles båtplass. Innskudd, leier med mer, må være betalt før plass og nøkkel tildeles.

5.2. Ventelister opprettes og ajourføres etter hvert som behovet melder seg.

5.3. Ingen bryggeplass kan omsettes fritt i markedet, men skal tilbakeføres BBF når leietaker sier opp plassen.

5.4. En bryggeplass sies opp skriftlig. Kasserer setter opp en oversikt over de økonomiske forhold ved salget. Retningslinjer for dette vedtas av styret/årsmøtet.

5.5. Utleiekontrakt. Det inngås skriftlig avtale med alle medlemmer som skal leie bryggeplass. BBF tilbyr to alternative kontrakter.

 

Alternativ 1 (Det betales innskudd)

1. Kontrakten gjelder fra inngåelsen og inntil den blir sagt opp med 1-en måneds gjensidig oppsigelse. Bodø Båtforening (BBF) forbeholder seg retten til å omdisponere bryggeplassen dersom det er formålstjenlig. Leieren må da tilbys en annen tilfredsstillende bryggeplass.

 

2. Leietaker betaler innskudd for bryggeplassen. Størrelsen på innskuddet fastsettes av

styret. Innskuddet er ikke rentebærende. Med bryggeplassen kan det følge strømuttak

som betales særskilt. Det betales et behandlingsgebyr på kr. 1.000,- og et gebyr på kr.

1.000,- for strømuttaket. Når leieforholdet avsluttes, betales et behandlingsgebyr på kr.

3.000,- som fratrekkes oppgjøret.

Nøkkel som gir adgang til bryggene og til klubblokalene, kan kjøpes hos BBF. Hvis

kjøpesummen ikke er betalt innen fristen, annuleres kontrakten og bryggeplassen

blir solgt til annet medlem.

 

3. Dersom Bodø Havnevesen finner at båtplassen må vike for andre formål og må flyttes

til annet område i havnen, flyttes ut av havneområdet eller tas på land, har leieren

ikke rett til refusjon i innbetalt leie.

 

Leie

 

4. Leietaker betaler til Bodø Båtforening en årlig leie for bryggeplassen utover medlemskontingenten. Leien som fastsettes av årsmøtet, skal betales forskuddsvis hvert år, innen betalingsfristen. Ved mislighold av avtalen blir bryggeplassen sagt opp. Leietaker vil da bli tilskrevet om forholdet og det fastsettes samtidig en siste frist for betaling før tiltak settes i verk – se § 6 i vedtekten.

 

Alternativ 2 (Det betales ikke innskudd)

5.

Leieavtalen er i hovedsak lik alternativ 1, men med følgende avvikl: Leietaker betaler ikke innskudd, men et depositum på kr. 5000,- som sikkerhet for rettidig betaling av årsleie for bryggeplassen. På et senere tidspunkt hvis styret finner det nødvendig, kan det kreves at innskudd likevel innbetales. Leietaker kan på et senere tidspunkt kreve å få betale ordinært innskudd i stedet for å betale ekstra årsleie. Innskuddet er ikke rentebærende. Eventuelle gebyr som er knyttet til inngåelse av leieavtale om bryggeplass, betales ved inngåelsen av leieavtalen. Nøkkel som gir adgang til ryggene og til klubblokalene, kan kjøpes hos BBF.

 

 

6.

Punkt 4 om leie erstattes med: I tillegg til medlemskontingent og årlig leie til BBF betaler leietaker et tillegg som kompensasjon for bortfall av innskudd. Tillegget beregnes i prosent av grunnlaget som er lik innskuddet for den aktuelle bryggeplassen. I tillegg betales det kr. 6.000,- for et eventuelt eget strømuttak. Den ekstra leien som fastsettes av styret, skal betales forskuddsvis hvert år, innen betalingsfristen. Ved mislighold av avtalen blir bryggeplassen sagt opp. Leietaker vil da bli tilskrevet om forholdet, og det fastsettes samtidig en siste frist for betaling før tiltak settes i verk – se vedtekten.

 

 

6.0. Bryggesjefens ansvar og oppgaver

 

Bryggesjefen skal utvise et uavkortet - uhildet skjønn som skal ivareta den totale medlemsmassens interesser og behov.

 

6.1. Bryggesjef er ansvarlig for at instruksen tillagt ham og etterlevet i det daglige arbeid. Med styrets aksept kan han delegere dette til annen egnet person i styret.

 

 

6.2. Bryggesjefen plikter å holde styret fullt informert om alle forhold som har

innvirkning/forpliktelser over foreningen. Styret skal hele tiden ha full innsikt i alle disposisjoner som blir foretatt.

 

 

6.3. Bryggesjefen skal sørge for at følgende dokumenter forefinnes og vedlikeholdes:

 

-Arkivering: inn og utgående korrespondanse skal arkiveres på en betryggende måte.

-Bryggepermer: for hver brygge – inneholdende samtlige bryggeplasser og med oversikt over hvem som ligger der, fremleie, tilstandsrapport for brygger over og under vann, samt vedlikeholdsprotokoll.

 

6.4. Vakthold på bryggene. Dette utføres ft. av vaktselskap i nærmere avtalt periode av året. Bryggesjefen registrer avvik og følger disse opp.

6.5. Bryggeplasser som ikke er i bruk, skal ha tau mellom uteliggerne. Dette gjelder i tidsrommet 1. oktober til 1. mai. Styret kan uten forutgående varsel ilegge medlemmer som ikke overholder dette et gebyr på kr. 1.000,-.

6.6. Bryggeplassen kan gå tapt og båten fjernes for eiers regning og risiko dersom vedtekt og instrukser ikke overholdes.

6.7. Fortøyningene skal være oppstrammet for vinteren. Det skal alltid være strekkavlaster på fortøyningene. Båteieren plikter årlig å renske båsen for tang og groe. Bryggeplassen skal dessuten være ryddet for snø og is. Det må ikke ligge hindre på bryggene eller gangveiene.

6.8. Vedlikeholdsgruppen: Består av 3 personer som administreres av bryggeformannen, evt. daglig leder.

 

7.0 FORSKJELLIGE FORHOLD

 

Utleiers ansvar

 

7.1. BBF fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri eller hærverk av eller fra båter som ligger fortøyd ved bryggene. Utleier er ikke ansvarlig for eventuell personskade forvoldt i forbindelse med bruk av båtplassen eller ferdsel i og på BBF sine anlegg.

BBF er ikke ansvarlig dersom båtplassen urettmessig blir tatt i besittelse av uvedkommende.

 

7.2. Leietaker plikter å følge de til enhver tid gjeldende regler og bestemmelser, og skal følge anvisninger og påbud fra Bodø Havnevesens tjenestemenn og/eller BBFs bryggetilsynsmenn.

Leiers ansvar

 

7.3. Det er strengt forbudt å henlegge eller lagre gjenstander av enhver art på bryggene. BBF er ikke ansvarlig for tap eller skade på slike gjenstander.

 

 

7.4. Leietaker er ansvarlig for at fartøyet er forsvarlig fortøyd, og plikter å kontrollere fortøyningene med jevne mellomrom. Særlig må leietaker føre kontroll med fortøyningen i dårlig vær med sterk vind.

Ved bryggene er det pålegg om bruk av elastiske fortøyninger på alle tamper som er festet til bryggen.

Dersom bryggeplassen ikke benyttes, skal leietakeren sikre plassen med tau mellom utriggerne i tidsrommet 1. oktober til 1. mai. Ved unnlatelse påløper det et gebyr fastsatt av styret.

 

7.5. Leietaker skal holde fartøyet registrert og forskriftsmessig merket. Ved anskaffelse av nytt/annet fartøy må leietaker straks innrapportere skiftet til BBF, og oppgi alle relevante data om det nye fartøyet.

7.6. Leietaker plikter å holde fartøyet forsvarlig forsikret. BBF er uten ansvar ved havari av fartøyer og/eller brygger eller deler av disse.

 

7.7. Dersom leietaker oppdager uregelmessigheter med brygger eller fartøyer fortøyd ved bryggene eller andre truende farer, skal dette straks innrapporteres til BBF eller Bodø havnevesen.

 

7.8. Leietaker forplikter seg til hvert år å gå de vakter og felles dugnadstimer som fastsettes av styret. Uteblivelse av vakt/dugnad blir fakturert etter satser fastsatt av styret.

 

Leietakers plikt til å gå vakter utgår dersom foreningen engasjerer vaktselskap til å forestå vaktholdet.

 

7.9. Overtredelse eller mislighold av denne kontrakt - eller BBF sine vedtekter og instrukser, gir utleieren rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning.

 

 

Fremleie

7.10. Framleie er tillatt. Framleien formidles via BBF. Det inngås kontrakt for framleieperioden. Foreningen kan sette begrensninger i leiepris og båtens størrelse. De økonomiske forhold behandles slik: Framleietaker betaler til BBF 100 % av bryggeleien med tillegg av 6 % beregnet av innskuddsbeløpet for båtplassen til dekning av administrasjonskostnadene for framleieperioden. Framleier mottar fra BBF 50 % av bryggeleien for den tid framleien gjelder. Utbetaling skjer etter at framleietaker har innbetalt til BBF. Framleietaker betaler forskudd for hele framleieperioden. Framleieperioden er f.t ubegrenset.

Ved framleie er det den kontraktsbundne (faste) leietaker som i et hvert anliggende står ansvarlig ovenfor BBF.

 

Strøm til ladning av batterier m.m

7.11. Det er anledning å leie mobil strømmåler for uttak av strøm til ladning av

batterier og til og mindre arbeider om bord i båten. Strømmåleren må

plasseres synlig for inspeksjon. Leietid maks 3 døgn. Strøm til lading av batterier er gratis. Ønsker leietaker adgang til strøm utover dette, må det avtales med BBF. Alle andre uttak av

strøm vil bli ansett som tyveri fra foreningen og blir gebyrbelagt med kr.1.500,- som en kompensasjon for det ulovlige uttak av strøm. BBF avleser strømmålerne en gang per år/ved årets slutt.

 

 

Annet

 

7.12. Forutsetningen for å leie bryggeplass i BBF sine anlegg - er tegnet og betalt medlemskap i BBF.

 

7.13. Det er ikke tillatt å bytte bryggeplass uten styrets godkjenning.

 

7.14. Det er ikke tillatt å flytte uteliggeren. Skal dette gjøres, må godkjenning fra bryggesjefen foreligge.

 

 

7.15. Overdragelse ved arv: Et medlemsnummer kan ikke overdras til andre, med unntak av overdragelse til ektefelle eller registrert samboer/partner. Medlemskap kan også overdras ved arv eller ved forskudd på arv til barn, barnebarn, osv. eller til en av foreldrene. Her stanses adgangen til overdragelse innen familien. Alle opptjente rettigheter følger medlemsnummeret.

 

Kontoret mv.

7.16. Kontortid: Styret bestemmer kontortiden og kunngjør den på nettsiden og ved oppslag.

7.17. Internettansvarlig: Daglig leder/kasserer oppdaterer foreningens hjemmeside.

7.18. Revisor skal revidere regnskapene etter årsavsluttningen og avgi revisors beretning. Regnskapene avsluttes etter vanlig kotyme vedlegges noter.

 

7.19. Budsjett: Forslag til neste års budsjett utarbeides av daglig leder/ kasserer og fremlegges for styret.

 

7.20. Reiseforhold: Nødvendige dokumenterbare reiser med klar profil til fordel for foreningen, klarert av styret som foretas av styrets medlemmer - for en til to personer, skal godtgjøres etter statens regulativ ved presentasjon av reiseregning. Representasjonsutgifter avklares på forhånd.. Det skal konkret fremgå hva det honoreres for og til hvilket formål.

 

8.0 Komiteer utenom styret

8.1. Valgkomiteen er en selvstendig og uavhengig som på fritt grunnlag arbeider frem medlemmer til styret og underkomiteer. Medlemmer i styret og underkomiteer som er på valg skal forespørres om gjenvalg, men komiteen behøver ikke å ta ønsket gjenvalg til etterretning hvis faglige grunner tilsier noe annet. Det er svært viktig at styret settes sammen på bredest mulig faglig grunnlag, her menes at en bør søke å finne kandidater som faglig naturlig fyller en slik oppgave. Det er også viktig at de som stiller til valg i BBF har interesse for båtliv og det som ellers ligger innenfor foreningens formål.

 

Forslag på kandidater bør ikke komme fra styret, da dette som regel kan ha andre hensikter enn å tjene foreningen. Det kan til tider være tjenlig at hele styret skiftes på grunn av at en ikke drar med seg "uvaner" og innarbeide forhold som lett glir "ut". Med dagens styre/kvalitetssystemer har et hvert nytt styre fullstendig oversikt.

Komiteen skal legge frem forslag på kandidater som tillegges årsmøtets utsendelse,

tre uker før årsmøtet. Komiteen kan fritt komme med endringer helt frem til ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det tillates benkeforslag på årsmøtet. Ansvar: komiteens leder.

8.2. Arrangementskomiteen skal på selvstendig grunnlag sette opp terminliste for årets

arrangementer hvert år rett etter årsmøtet. Publiseres på internett samt vedoppslag. Komiteen planlegger og arrangerer utflukter konvoier fester med mer, ansvar: komiteens leder.

Arrangementer som har økonomiske aspekter skal regnskapsføres og overleveres daglig

leder/regnskapsfører eller kasserer. Har arrangementet overskudd skal midlene overføres til BBF. - ansvar: kasserer.

10.02.15