Referat fra Styret

BODØ BÅTFORENING

Referat fra styret

Her vil vi fortløpende legge ut informasjon og referat fra styremøtene.

 

 

Referat Styremøte i Bodø Båtforening BA

Onsdag den 30.03.2016

 

Sted : Klubblokalet i Moloveien 6

Tidspunkt: Kl 18.00

Tilstede: Tor Sande, Eva Passas, Geir Grimstad, Terje Winther og fungerende daglig leder Kristin Lillegaard.

Sak : 10/16 Innkallingen

Ingen merknad til innkallingen.

 

Sak : 11/16 Referat fra forrige styremøte

Referat gjennomgått og tatt til etterretning.

 

Sak : 12/16 Administrasjon av kontoret framover.

Styret har diskutert bemanningen av kontoret framover og velger å se det an litt framover. For tiden er Bernt syk og inntil videre er Kristin Lillegård på kontoret.

 

Sak : 13/16 Styrets beretning for 2015.

Styret gjennomgår beretningen og undertegner den.

 

Sak : 14/16 Årsmøtet 25.04.16 – Forberedelser – Saker til årsmøtet.

Styret har diskutert forberedelser til årsmøtet og vedtatt foreløpig saksliste.

 

Sak : 15/16 Ordning med utleie av ”sommerbåtplasser”.

Styret har diskutert og tar foreløpig ikke stilling til ”sommerbåtplasser” men leier fortløpende ut når det er formålstjenlig for foreningen. Korttidsleie skal forskuddsbetales og tilsvare dobbel leie ift fast plass.

 

Sak : 16/16 Foreningens plassbehov og inntektsmuligheter

Vi overlater dette til det nye styret. Det er ønskelig med dialog med de ulike aktørene/naboene for utvikling av båtlivet i Bodø og ivareta båtforeningens interesser i samsvar med foreningens formålsparagraf.

 

Sak : 17/16 Tilbud på innfordringsløsning - Lindorff

Styret vedtar å bruke innfordringsløsningen fra Lindorff.

I tillegg skal K. Lillegård undersøke om regnskapsprogrammet vårt kan sende ut e-faktura.

 

Sak: 18/16 Hanvnesikkerhet – Inspeksjonsrutiner for havneanlegg – KNBF

Styret vedtar å iverksette inspeksjonsrutiner for havneanlegg i regi av KNBF.

 

Sak: 19/16 Innføring av fakturagebyr.

Styret vedtar å innføre et gebyr på 40,- på papirfaktura sendt i posten.

 

Sak 20/16 Aktivitetsplan

Styret gjennomgår planen og overlater den til neste styret for videre oppfølging.

 

Sak: 21/16 Reaksjon for unnlatelse av å hente ut og klistre oblater på båtene.

Saken legges fram til årsmøtet for vurdering.

 

Sak: 22/ 16 Eventuelt

A.Fordeling av ledige båtplasser: Vi foretar pr dd ingen ommøblering av plasser men leier ut de som er ledige til interessenter utifra venteliste.

B.Signering av årsregnskapet: Styret signerer dette.

C.Styrets honorar: Styret foreslår for årsmøtet ingen endringer.

D.Spesifisering av styremedlemmenes oppgaver: Man overlater dette til neste styre.

E.Timehonorert arbeid utført av styremedlemmer: Heretter skal alt eventuelt timehonorert arbeid utført av styremedlemmer (i tillegg til styrehonorar) avklares på forhånd med daglig leder eller styreleder.

F.Kilometergodtgjørelse: Eventuell kilometergodtgjørelse godtgjøres inntil videre med 3,80,- pr kilometer (tilsvarende skattefri andel av statens sats).

G.Utlegging av bunkringsbrygge planlegges og gjennomføres snarest. Det samme gjelder åpning av vann til bryggene.

H.Diesel- og bensinsalg: K. Lillegård skal bringe klarhet i hvilken type diesel vi selger og dersom det er av laveste kvalitet bør dette opplyses på pumpen.

 

Bodø , den 30.03.2016

Tor Sande - styreleder Eva Passas – sekretær og referent

 

 

Referat Styremøte i Bodø Båtforening BA

Mandag den 15.02.2016

 

Sted : Klubblokalet i Moloveien 6

Tidspunkt: Kl 18.00

Tilstede: Tor Sande, Eva Passas, Bernt Aspevold, Geir Grimstad, Håvard Breivik og Terje Winther.

Sak : 1/16 Innkallingen

Ingen merknad til innkallingen.

 

Sak : 2/16 Referat fra forrige styremøte

Referat gjennomgått og tatt til etterretning.

 

Sak : 3/16 Valg av 3 delegater til årsmøtet i KNB avd Nordland på Fauske den 20.02.16.

Ingen delegater pr nå, men vi jobber videre med saken.

 

Sak : 4/16 Bodø Bryggeservice A/S Regnskap 2015

Vi har diskutert og vil gjøre en fortløpende vurdering av tankanlegget. Styret tar regnskapet til etterretning.

 

Sak : 5/16 BBF Regnskap 2015 – foreløpig resultat (før revisjon)

Styret tar regnskapet til etterretning.

 

Sak : 6/16 BBF Budsjett 2016

Styret tar budsjettet til etterretning.

Sak : 7/16 Skade på BBFs anlegg som skyldes dårlig/mangelfullt vedlikehold av leietakers båt eller fortøyninger.

Styret vedtar å innføre erstatningsplikt ift forslag til vedtak. I den konkrete saken blir det sendt ut regning på 10 000,-.

 

Sak : 8/16 Klubbkveld ved Håvard

Styret berømmer initiativet og Håvard tar saken videre.

 

Sak: 9/ 16 Eventuelt

A.Tidspunkt for årsmøte i april: Settes til mandag 25. april.

B.Diskusjon ang praktisk forhold ved bruk av kjøkkenet.

C.Status med utlevering av oblater. Så langt har det ikke vært utlevert tilfredsstillende nok oblater.

D.Vasking av lokalet. Man undersøker litt nærmere hva moppe-vaskemaskin og –tørketrommel ift hva et rengjøringsbyrå vil koste.

 

Bodø , den 15.02.2016

Tor Sande - styreleder Eva Passas – sekretær og referent

 

 

 

Referat Styremøte i Bodø Båtforening BA

TIRSDAG den 15.12.2015

 

Sted : Klubblokalet i Moloveien 6

Tidspunkt: Kl 19.00 - 1930

Tilstede: Tor Sande, Eva Passas, Bernt Aspevold, Torbjørn Øvergård, Hans Tildem, Terje Winther, Geir Grimstad.

 

Sak : 54/15 Innkallingen

Ingen merknad til innkallingen.

 

Sak : 55/15 Referat fra forrige styremøte

Referat gjennomgått og tatt til etterretning.

 

Sak : 56/15 Beredskapstjeneste under uvær /spesielle hendelser

Telefonliste gjennomgått og korrigert.

 

Sak: 57/ 15 Eventuelt

A. Utlevering av oblater :75 av totalt 340 utlevert. Man kontinuerer og tar ny opptelling ved årsmøtet.

B. Påkjørsel av brygga: Man har nå fått full refusjon fra påkjørers forsikringsselskap.

 

Bodø , den 15.12.2015

Tor Sande - styreleder Eva Passas – sekretær og referent

 

 

Styremøte i Bodø Båtforening BA

mandag den 2.11.2015

Sted:Klubblokalet i Moloveien 6 Tidspunkt: Kl 18.00

Tilstede:

Tor Sande, Bernt Aspevold Håvard Breivik, Eva Passas,

Torbjørn Øvergård, Hans Tilrem og Terje Winther.

Ikke tilstede: GeirGrimstad.

Sak :44/15 Innkallingen

Ingen merknad til innkallingen.

 

Sak :45/15 Referat fra forrige styremøte

Forrigemøte var 14.09.15,referat gjennomgått

og tatt til etterretning.

Sak :46/15

Bankgaranti for alle kreditkunder hos BBS

Styret vedtar enstemmig at bedriftskunder som av praktiske grunner ønsker å gjøre innkjøp på kreditt bør fortsatt kunne få innvilget slikkreditt. Kredittgrensen settes til 50000,-­-pr måned og utover dette skal det stilles bankgaranti.

Sak:47/ 15 Innføring av oblater v/Geir Grimstad

Den praktiske gjennomføringen

Styret vedtar enstemmig at det blir sendt e-­-post til alle båtplasseiere man har e-­-postadresse til ang. når man kan hente oblatene på kontoret. De man ikke hare-­-postadresse til vil få

skriftlig varsel pr post. Alle båter skal være utstyrt med oblat pr31.12.15.

Sak:48/ 15 Orienteringssak: Påkjørsel på gangbru på brygge 4

Styret tar informasjon til etterretning og opprettholderkravet

om full skadedekning fra forsikringsselskapet.

 

Sak:49/15 Orienteringssak: Uværsskade på landgangen til bunkringsbrygga

Styret tar informasjon ti letterretning.

Sak:50/15

Økonomioversikt BBS og BBF Styret tar informasjon til etterretning.

Sak:51/15 Drøftingssak: Betaling til styremedlemmene

Styret har diskutert saken uten å konkludere.

Sak:52/15 Søppel-­-/ avfalls handtering fra våre lokaler i Moloveien6

Styret vedtar å inngå avtale som foreslått, med Retura Iris A/S om tømming av søppel/avfall fra

vår virksomhet i Moloveien 6. Ordningen settes i verk så snart som mulig.

Sak 53/15 Eventuelt

A. Neste Båtstyre møte avtales 14.12.15 med en enkel bevertning.

B. Kyststevne i juli neste år .Det er ønskelig med bruk av BBF slokaler til administrasjon av arrangementet i de dagene kyststevnet varer. Styret vedtar at disse kan leies ut.

Bernt Aspevold fastsetter kompensasjon.

Bodø den 29.10.2015

Tor Sande

-­-styreleder

 

Eva Passas sekretær og referent

 

 

 

 

 

 

Styremøte i Bodø Båtforening BA

mandag den 14.09.2015

Sted : Klubblokalet i Moloveien 6

Tidspunkt: Kl 18.00

Tilstede: Tor Sande, Bernt Aspevold, Geir Grimstad, Eva Passas, Thorbjørn Øvergård og Hans Tilrem

Sak : 35/15 Innkallingen

Ingen merknader til innkallingen.

Sak : 36/15 Referat fra forrige styremøte

Forrige møte var 08.06.15. Referat gjennomgått og tatt til etterretning.

Sak : 37/15 - 60 ÅRS JUBILEUM for BBF i 2015

Arrangementet begynner å ta form og program blir lagt fram. Påmeldinger er samlet inn av B. Aspevold og det blir i alle fall 50 stk som skal delta. Vi skal feire oss selv med brask og bram!

Sak: 38 /15 Møte med byplan ved Geir Grimstad og Tor Sande

G. Grimstad legger frem korrespondansen/møtevirksomheten mellom grunneierne, Bodø Byplan, Bodø Havn og Bodø Båtforening ang framtiden til transformasjonsområdet vest for moloen med båtforeningens bensinanlegg. Man har understreket viktigheten av bensinanlegget på flytebryggen og ønsket om å ivareta dette. Etter å ha tilkjennegitt dette til Bodø Byplan avventer man nå videre samarbeidsavtale mellom de ulike aktørene.

Sak: 39/ 15 Innføring av oblater ved Geir Grimstad

Det har vært vedtatt av Årsmøtet at det er ønskelig med oblater på hver båt som angir plassnummeret og som med fargekode angir om båten eies av båtplassens eier (grønn) eller om båten er framleid (gul). Dette er nødvendig for å ha oversikt over båtene og spesielt mtp vinteropplaget og de ulike utfordringene umerkede båter fører med seg, især dersom det skjer uhell. Disse vil komme i form av klistrelapper, bestilt fra Bokstavfabrikken. Man enes om at G. Grimstad bestiller 2 grønne og 1 gul klistrelapp pr plass, som båtforeningens medlemmer kan klistre på de respektive båtene.

Sak: 40/ 15 Skilt på port til bryggene ved Geir Grimstad

G. Grimstad framviser eksempel på skilt for de ulike bryggenes porter, hvor det skal stå bryggenummer og logoen til BBF. Dette skal være i plastbelagt aluminium og styret vedtar at dette skal bestilles.

Sak: 41/15 Bryggevakt – oppstart

Man har pr dags dato anbud fra selskapet NOKAS for bevoktning av havna, med 3 runder pr natt.

Sak: 42/15 Økonomi / vedlikehold av bryggene

Detaljert resultatregnskap legges fram til styremedlemmene. Man har over 3 år nå saumfart alle brygger med påfølgende utgifter. Det har vært brukt mye utstyr til å sikre bryggene i tillegg til at man har byttet ut en del utriggere og fortøyninger/tykke kjettinger. Man anser viktigheten av trygge brygger som stor og har dermed brukt en del midler på dette. Man forventer å få noen midler tilbake fra forsikringsselskap og på moms.

Sak: 43/15 Eventuelt

A.Kristin Lillegård har vært i arbeid ved BBF i 25 timer.

B.En av våre største drivstoffkunder ”Stella Polaris” har ytret et ønske om å se bort ifra bankgaranti-summen de betaler ved å kjøpe drivstoff fra oss på kreditt. Styre vedtar herved at man ikke kan imøtekomme bortfallet av bankgaranti for Stella Polaris. Man innfører at alle store aktører som nyter fordelen av å tanke hos oss på kreditt, skal fra 01.01.2016 stille med bankgaranti. Alternativet er tanking med vanlig bankkort.

C.Leie av BBFens lokaler. Foreningens medlemmer har ikke leid lokalene i stor grad den siste tiden. I og med at man har enkelte utgifter med lokalene og de stort sett står tomme pr dd er det ønskelig med flere leietakere. Styret gir derfor B. Aspevold fullmakt til å forhandle med interesserte leietagere.

 

Bodø , den 15.09.2015

 

 

Tor Sande - styreleder

 

 

Eva Passas - sekretær og referent