Retningslinjer for utleie av klubblokllene i Moloveien 6

BODØ BÅTFORENING

DENNE SIDEN ER UNDER KONSTRUKSJON - INNTIL VIDERE RING 48233413

 

 

Leie av lokaler i Moloveien 6.

 

BBF disponerer klubblokaler med kapasitet på 50 personer. Lokalene har

 

Se bilder av lokalene her

Regler for bruk av klubbhuset "SALTEN"

• Lokalene leies ut til medlemmer og andre

•Avtale om leie inngås med klubbkontoret.

•Straks avtale om leie er avtalt, blir denne fakturert og må være betalt inne fristen, ellers faller avtalen bort.

•Kjøkkenet kan bare brukes av personer som kan behandle utstyret og bruken må avtales i hvert enkelt tilfelle med BBF.

•Alt reinhold skal utføres av foreningen og avtales på forhånd (inkludert i utleieprisen)

•Sluttete lag kan selv servere alkohol og mat. Dersom mat skal tilberedes på kjøkkenet , må dette avtales med utleier.

•Brukerne av klubbhuset er ansvarlige for ro og orden. Ingen støyende aktivitet etter kl 2300.

•Etter bruk foretas rydding og rengjøring av eget personale.

6.3.2015

 

18.juni 2015

Styremøte i Bodø Båtforening BA

Mandag 08.06.2015

Kl 1800-2000

 

Sted:

Klubblokalet i Moloveien 6

Tilstede:

Geir Grimstad, Tor Sande, Håvard Breivik, Thorbjørn Øvergård, Hans Tilrem og

Bernt Aspevold

Ikke tilstede:

Mildrid Ramsvik, Eva Passas,

Sak: 28/15 Innkallingen

Ingen merknader til innkallingen.

Sak: 29/15 Referat fra forrige styremøte

Forrige møte var 13/4. Referat gjennomgått og tatt til etterretning.

Sak: 30/15 - 60 ÅRS JUBILEUM for BBF i 2015

Tur og arrangementskomitéen fikk i oppdrag å se på alternativer for å arrangere et 60-års-jubileum. 3. oktober har pekt seg ut som en dato der feiringen av oss selv skal gå av stabelen.

komiteen tar kontakt med Molostua med det første for å avklare det praktiske rundt et eventuelt arrangement.

Sak: 31 /15 Situasjonen på kontoret

Bernt har bedt om avløsning som daglig leder og kasserer. Bernt har sjekket med muligheter for å få inn en vikar. Styret ved Tor og Geir vil i tiden fremover følge opp muligheten for å få inn en vikar for Bernt, i tiden etter sommeren og frem mot årsskiftet. Styret gir Tor og Geir fullmakt til å ansette en vikar. Vurdering på lønn vil bli foretatt.

Det ble i samme sak vedtatt å øke lønna for bryggearbeider til 195 NOK per time fra 1.juli. Dette gjelder for vasking, prosjekter, arbeider på brygga og eventuelt annet arbeid i regi av Bernt.

Sak: 32/ 15 Årsleie på strømuttak

Bernt innledet ved å gi en orientering om strømstolpene på kaia, hvordan de historisk har blitt investert og fulgt opp driftsmessig. For å sikre at BBF har nødvendige midler til å fortsette å bytte ut og vedlike holde disse ble følgende beslutning foretatt:

Når ny strømstolpe må skiftes opphører gammel finansieringsordning. Bruker vil få tilbakebetalt depositum. Ny ordning vil iverksettes fra samme tidspunkt. For ny ordning gjelder følgende:

Den enkelte betaler tildelingsgebyr på 1000 NOK. Årlig fast leie settes til 500 NOK per år. Forbruket betales med 1,50 NOK.

Ordningen iverksettes fra DD.

Sak: 33/ 15 Oblatene på Båtene

Geir orienterte om oblatordningen som er blitt besluttet tidligere.

Vedtak: Styret går inn for bestilling av oblater, og påklistring på båtene. Nærmere orientering vil komme når oblater kommer og det skal klistres på båtene.

Bryggene vil merkes samtidig som en del av dette merkeprosjektet.

Sak: 34/15 Inkassosak

Leder innledet om orienterte om saken. Bernt kontakter inkassofirma, og endelig beslutning tas på neste møte angående inndrivelse av penger.

Sak: 34/15 Eventuelt

Varslingsliste:

Varslingsliste etableres. Bernt følger opp dette viktige arbeidet.

Utleie lokaler:

Salten Tingrett ønsker å leie lokalet.

Styret besluttet å leie ut våre lokaler i november i 21 dager til 1000 NOK per dag.

 

Bodø, 8.juni 2015

 

_____________

Tor Sande

Styreleder

_____________

Håvard Breivik

Referent